21 de dezembro de 2014

Bonjour Inverno!

běifāng yǒu jiārén juéshì ér dúlì
yí gù qīng rén chéng zài gù qīng rén guó
nìng bù zhī qīng chéng yǔ qīng guó
jiārén nán zài dé
lai lai lai lai 
běifāng yǒu jiārén juéshì ér dúlì lailailailaiSim, tem razão, saudamos sempre o Verão e o Inverno da mesma forma - é para eles saberem que somos nós