11 de julho de 2013

Bonjour Mundo!

lailai
you can look but you can't touch it
if you touch it I'ma start some drama
you don't want no drama
no no drama no no no no drama
so don't pull on my hand boy
you ain't my man boy
i'm just tryn'a dance boy
lailai


Era capaz de jurar que li isto num livro... É no meu! Leu? Fun!